Obchodní podmínky


Údaje o společnosti

Název: Modul Servis s.r.o.
Sídlo: Dopravní 139/33, 318 00 Plzeň
IČO: 26354764
Registrace na ČNB: samostatný zprostředkovatel zprostředkovávající pojištění v pozici pojišťovacího agenta (zprostředkování pojištění pro pojišťovnu) dle § 12 odst. 1 písm. a) z. č. 170/2018 Sb
Registrace v obch. rejstříku: spisová značka C 14954 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „Zprostředkovatel“)

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu www.modulservis.cz. Tyto obchodní podmínky rovněž obsahují pravidla a informace týkající se uzavírání pojištění prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.


1. Vymezení pojmů

 • 1.1. Zprostředkovatel
  Zprostředkovatelem se rozumí právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnosti v pojišťovnictví v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, a které bylo uděleno povolení k provozování této činnosti Českou národní bankou. Zprostředkovatel zprostředkovává pojištění mezi Zájemcem a Pojistitelem prostřednictvím internetového portálu www.modulservis.cz.
 • 1.2. Zájemce
  Zájemcem se rozumí osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s Pojistitelem prostřednictvím Zprostředkovatele.
 • 1.3. Pojistitel
  Pojistitelem se rozumí právnická osoba, která provozuje pojišťovací činnost v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., zákon o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a které bylo uděleno povolení k provozování této činnosti Českou národní bankou.
 • 1.4. Pojistník
  Pojistníkem je osoba, která uzavřela s Pojistitelem pojistnou smlouvu.

2. Základní informace

 • 2.1. Hlavní předmět činnosti zprostředkovatele
  Hlavním předmětem podnikání Zprostředkovatele je uzavírání pojistných smluv s Pojistníky jménem a na účet Pojistitelů.
 • 2.2. Hlavní předmět činnosti pojistitelů
  Hlavní činností Pojistitele je pojišťovací činnost sestávající se z přebírání pojistných rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti jsou činnosti přímo vyplývající z povolené pojišťovací činnosti, zejména činnosti související se vznikem pojištění a jeho správou, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, investování, uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků
 • 2.3. Název a sídlo orgánu dohledu
  Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, Česká republika.
 • 2.4. Základní informace o pojištění a pojistné smlouvě
  Smluvní vztah mezi Pojistitelem a Pojistníkem vzniká na základě platně uzavřené pojistné smlouvy. Smlouvu lze uzavřít formou obchodu na dálku s použitím prostředků komunikace na dálku včetně internetu.
  Pojistná smlouva je smlouva, ve které se Pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a Pojistník se zavazuje platit Pojistiteli pojistné. Podrobné podmínky pojištění jsou kromě §§ 2758 – 2872 NOZ, rovněž uvedeny v návrhu pojistné smlouvy nebo všeobecných pojistných podmínkách platných pro jednotlivá pojištění poskytovaná jednotlivými Pojistiteli poskytnutých Zájemci/Pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy.
 • 2.5. Rozsah pojištění a způsob poskytnutí finanční služby
  Pojištění je poskytováno v souladu s návrhem pojistné smlouvy, smluvními ujednáními, se všeobecnými a případnými doplňkovými, zvláštními a dalšími pojistnými podmínkami Pojistitele poskytnutých Zájemci/Pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy. Tyto dokumenty mimo jiné obsahují také popis produktu/produktů, zejména rozsahu a názvu pojištění a opcí, výše pojistného, doby trvání pojištění, způsobu a frekvence placení pojistného a způsobu poskytnutí finanční služby. Návrh pojistné smlouvy, všeobecné a případně další pojistné podmínky relevantní pro jednotlivá pojištění Pojistitele poskytnutých Zájemci/Pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy obsahují definice všech sjednávaných pojištění.

3. Uzavírání pojistné smlouvy

 • 3.1. Zprostředkovatel je na základě smluv uzavřených s jednotlivými Pojistiteli oprávněn uzavírat se Zájemci/Pojistníky jménem a na účet Pojistitele pojistné smlouvy, které jsou uvedeny v nabídce pojistných smluv na internetovém portálu www.modulservis.cz.
 • 3.2. Zájemce prostřednictvím aplikací dostupných na internetovém portálu www.modulservis.cz uskutečňuje poptávku návrhu na uzavření konkrétní pojistné smlouvy s vybraným Pojistitelem. K tomuto účelu Zájemce zejména vybírá druh pojištění a Pojistitele z nabídky Zprostředkovatele a poskytuje požadované údaje nutné k uzavření pojistné smlouvy.
 • 3.3. Zájemce má možnost se před odesláním poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy seznámit s těmito obchodními podmínkami a zároveň má Zájemce povinnost si tyto obchodní podmínky před odesláním poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy řádně přečíst. Potvrzením přečtení těchto obchodních podmínek před odesláním poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy Zájemce potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • 3.4. Po odeslání poptávky návrhu na uzavření pojistné smlouvy ze strany Zájemce bude Zájemci na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslán návrh pojistné smlouvy, hypertextový odkaz na příslušné pojistné podmínky, informace o výši pojistného, lhůtách pro řádnou platbu pojistného a platební údaje.
 • 3.5. Přesná definice vybraného pojištění a konkrétní práva a povinnosti vyplývající z vybraného pojištění jsou obsažena v pojistných podmínkách pro vybrané pojištění, jež zpravidla tvoří všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky, smluvní ujednání, dodatky pojistných smluv apod. Pojistné podmínky zároveň specifikují jednotlivá pojistná rizika, dobu platnosti pojištění, způsob zániku pojištění atd.
 • 3.6. Návrh pojistné smlouvy je Zájemcem přijat zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy, jestliže se tak stane ve lhůtě a za podmínek, které stanovil Pojistitel nebo Zprostředkovatel.

4. Doba platnosti a minimální délka trvání pojistné smlouvy

 • 4.1. Doba platnosti pojistné smlouvy je uvedena v návrhu pojistné smlouvy a/nebo příslušných pojistných podmínkách Pojistitele. Pojištění se sjednává minimálně na dobu uvedenou v návrhu pojistné smlouvy.

5. Pojistné

 • 5.1. Konkrétní platební informace budou zaslány Zájemci v potvrzujícím emailu do emailové schránky zadané Zájemcem společně s Pojistnou smlouvou. Jednotlivé způsoby plateb pojistného jsou uvedeny na internetových stránkách Zprostředkovatele.
 • 5.2. Pokud není v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných pojistných podmínkách pojistitele výslovně dohodnuto hrazení pojistného v jiné než tuzemské měně, je pojistné vždy hrazeno v tuzemské měně.
 • 5.3. Platby jsou zúčtovány společností Modul Servis s.r.o. na účtech vedených u Československé obchodní banky, a. s.

6. Forma a místo oznámení škodné události

 • 6.1. Škodnou událost lze oznámit způsobem uvedeným v příslušné pojistné smlouvě a/nebo v k ní se vztahujícím pojistným podmínkám Pojistitele.

7. Ukončení pojistné smlouvy, včetně práv na odstoupení od smlouvy

 • 7.1. Způsoby zániku pojistné smlouvy jsou upraveny v pojistné smlouvě, v příslušných pojistných podmínkách Pojistitele, které se vztahují ke sjednanému pojištění, a v příslušných ustanoveních NOZ (především § 2802 NOZ a následující).
 • 7.2. Pojistník má právo (v souladu s ustanovením § 2808 NOZ) odstoupit od pojistné smlouvy:
  • 7.2.1. Bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy na dálku nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost až po uzavření pojistné smlouvy. Uvedené právo na odstoupení od pojistné smlouvy se netýká pojistných smluv tzv. cestovního pojištění, jestliže byla taková smlouva uzavřena na dobu kratší než 1 měsíc.
  • 7.2.2. Ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy zjistil nebo musel zjistit, že mu byly ze strany Pojistitele a/nebo Zprostředkovatele sděleny úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné odpovědi na jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného soukromého pojištění a jestliže prokáže, že by při pravdivém nebo úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo je třeba uplatnit v uvedené lhůtě, jinak zanikne.
 • 7.3. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Pojistitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy vrátit zaplacené pojistné, od kterého se odečte to, co již ze soukromého pojištění plnil.
 • 7.4. Není-li v pojistné smlouvě a/nebo příslušných pojistných podmínkách Pojistitele ujednáno něco jiného, odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

8. Ostatní otázky týkající se pojistných smluv uzavíraných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 • 8.1. Kontakt pro vyřizování stížností
  • 8.1.1. Není-li v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných pojistných podmínkách Pojistitele ujednáno něco jiného, stížnosti Pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se podávají v písemné formě a doručují na adresu sídla Zprostředkovatele: Dopravní 139/33, 318 00, Plzeň (resp. adresu aktuálního sídla Zprostředkovatele uvedenou v obchodním rejstříku), nebo na e-mail Zprostředkovatel obchod@modulservis.cz.
  • 8.1.2. Zprostředkovatel stížnosti vyřizuje v pořadí, v jakém mu byly doručeny, a v přiměřené lhůtě informuje stěžovatele o výsledcích přezkumu doručené stížnosti.
  • 8.1.3. Případná možnost mimosoudního vyřizování stížností je uvedena v konkrétní pojistné smlouvě nebo k ní se vztahujícím pojistným podmínkám.
  • 8.1.4. Pojistníci, pojištění a oprávněné osoby mají zároveň právo obrátit se svou stížností na Českou národní banku.
 • 8.2. Možná rizika mimo kontrolu zprostředkovatele
  • 8.2.1. Zprostředkovatel není odpovědný za Pojistitelovu případnou neschopnost plnit závazky z pojistných smluv.
 • 8.3. Obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k pojištění
  Na sjednaná pojištění se vztahuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění není předmětem dalších daní nebo poplatků.
 • 8.4. Poplatky za použití prostředku komunikace na dálku
  Zprostředkovatel ani Pojistitel neúčtují v souvislosti s uzavíráním pojistných smluv žádné poplatky za použití prostředků komunikace na dálku.
 • 8.5. Rozhodné právo a příslušnost soudu v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy
  Není-li stanoveno v pojistné smlouvě a/nebo v příslušných pojistných podmínkách Pojistitele jinak, pojistné smlouvy se řídí právem České republiky a v případě sporů vzniklých z nich jsou k jejich řešení příslušné obecné soudy České republiky.
 • 8.6. Jazyk pojistných smluv
  Není-li v pojistné smlouvě a/nebo v k ní se vztahujícím pojistným podmínkám výslovně uveden jiný jazyk komunikace, než český jazyk, jsou pojistné smlouvy uzavírány v českém jazyce a rovněž komunikace podle nich bude probíhat v českém jazyce.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné vždy v aktuálním znění dostupném na internetovém portálu www.modulservis.cz.
 • 9.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16.12.2019.